NİDAPARK KÜÇÜKYALI MERCAN
ANKET FORMU

ANKET FORMU
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 1. Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri ve Toplanma Yöntemleri

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca; kimlik, iletişim, mesleki deneyim, hukuki işlem ve işlem güvenliği şeklindeki kişisel verileriniz tarafınızdan veya 3. kişilerden; fiziki veya elektronik ortamda yazılı veya sözlü veri aktarım yolu ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve veri sorumlusu olarak NİDA İNŞAAT VE TURİZM A.Ş. tarafından detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

  Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.

  Veri İşleme Amacı Veri Kategorisi Hukuki Sebep
  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği

  6698 sayılı KVKK m.5/2-a
  Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

  6698 sayılı KVKK m.5/2-ç
  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi İşlem Güvenliği
  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Kimlik, İletişim

  6698 sayılı KVKK m.5/2-f
  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  Mal/hizmet satış hizmetlerinin yürütülmesi Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim
  Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim
  Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Kimlik, İletişim, Mesleki Deneyim, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği

  6698 sayılı KVKK m.5/2-a
  Kanunlarda açıkça öngörülmesi

  6698 sayılı KVKK m.5/2-f
  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 3. Kişisel Verilerin Aktarımı

  Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dâhilinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

  Aktarımın Hukuki Sebebi Aktarımın Amacı Aktarım Yapılan Taraf

  6698 sayılı KVKK m.8/2-a
  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi için gerekli bilgilerin aktarılması İş Ortakları, Grup Şirketler

  6698 sayılı KVKK m.8/2-a
  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Yetkili Kamu Kurumları ve Yetkili Özel Kişiler


 4. Başvuru Usul ve Esasları

  İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’in web sayfasından temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  Başvuru Yolu Başvuru Adresi
  KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti [email protected]
  Sistemde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti [email protected]
  Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru Palladium Tower Kardelen Sokak No:2 Kat 41 Ataşehir/ İstanbul